Privacyverklaring

Dit is een website van GEKop vof (hierna te noemen GEKop). Iedereen die zich toegang verschaft tot, en gebruikt maakt van, een website van GEKop wordt geacht op de hoogte te zijn van de algemene gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd. Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de algemene gebruiksvoorwaarden.

 

GEKop legt in het kader van haar (online)dienstverlening gegevens van zijn gebruikers vast. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe deze gegevens door GEKop worden behandeld.

 

1. GEKop respecteert de privacy van zijn gebruikers en heeft binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens van de gebruikers te beschermen tegen misbruik, verlies en diefstal.

2. GEKop zal deze persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, leeftijd, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord alleen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Om de gebruikers toegang te kunnen verlenen tot onze websites;
  • Het bevorderen en handhaven van het juiste gebruik van de GEKop websites en diensten;
  • Het oplossen van problemen en geschillen;
  • Om een generiek gebruikersprofiel van de GEKop websites te maken;
  • Om de betalingen te kunnen verwerken van de gebruikers die gebruik maken van de extra diensten die de GEKop websites bieden;
  • Om de gebruikers te informeren over onze diensten, producten en updates. Gebruikers die geen prijs stellen op deze informatie kunnen zich eenvoudig afmelden door middel van een e-mail aan afmelden@gekop.com.

3. GEKop zal de persoonlijke informatie van zijn gebruikers nooit met derden delen tenzij;

  • Dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt;
  • De gebruiker daartoe toestemming heeft gegeven;
  • Bij GEKop het vermoeden bestaat dat de gebruiker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt, of heeft gehouden, en het delen van informatie met derden noodzakelijk acht om inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden te voorkomen of te bestrijden;
  • GEKop hiertoe verplicht is als gevolg van een rechtelijk bevel of andere wettelijke verplichting.

Indien GEKop op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande noodzaak zoals in de punten hierboven beschreven, gegevens van een gebruiker  aan derden verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze noodzaak niet bestond, is GEKop niet aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker ontstane schade.

4. Om onze gebruikers meer service te kunnen bieden en onze websites optimaal te laten functioneren maakt GEKop gebruik van cookies. Het gebruik van deze cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je email of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd. Voor meer informatie over cookies verwijzen we naar onze cookie-statement. De link naar deze pagina kan je vinden in de sitemap.

5. De gebruikers kunnen te allen tijde op hun persoonlijke pagina op de GEKop-website de informatie die zij bij het registratieproces aan GEKop hebben verschaft inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen.

6. De berichten, feedback, tips, recepten, foto’s, video’s etc. die de gebruiker in de loop van de tijd aan de GEKop-websites heeft toegevoegd worden bij het verwijderen van zijn/haar account niet van de GEKop websites verwijderd omdat deze inmiddels een integraal deel uitmaken van de GEKop websites.

7. Bij verdere groei van GEKop kan het voorkomen dat een of meerdere delen van GEKop aan derden worden overgedragen. In dat geval heeft GEKop het recht persoonlijke gegevens van haar (geregistreerde) gebruikers eveneens aan deze derden over te dragen.

8. GEKop is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door partners of andere partijen.

 

GEKop behoudt zich het recht voor de algemene gebruiksvoorwaarden waar deze privacyverklaring integraal deel van uitmaakt op elk gewenst moment, en zonder waarschuwing vooraf, aan te passen. Eventuele wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang en, waar juridisch toegestaan, terugwerkend van kracht. We raden onze gebruikers hierbij ook aan de algemene gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.

 

GEKop Privacyverklaring – 24 mei 2018